Stadgar (original från 1982)


Stadgar för Västgötabergens svampklubb

§ 1

Klubbens ändamål är att medlemmarna i kamratligt samarbete skall öka sina kunskaper om svampar.

§ 2

Styrelsen skall utgöras av 3 personer; ordförande, sekreterare och kassör. Dessa väljes vid årsmötet för ett år i sänder.

§ 3

För granskning av klubbens räkenskaper utses 2 revisorer och 1revisorssuppleant.

§ 4 

Årsmötet fastställer storleken på årsavgiften.

§ 5

Medlem kan den bli som har ett botaniskt intresse för svampar.

§ 6

Sekreteraren för protokoll över sammankomsterna samt klubbens verksamhet i övrigt.

§ 7

Klubben håller årsmöte under februari månad. Kallelse skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet. För övrigt hålles under våren och hösten sammankomster vid tider som årsmötet fastställer. 

§ 8

Om klubben upplöses tillfaller föreningens tillgångar Sveriges mykologiska förening.